Sdělení ČNB o obecných pokynech k dohledu a mechanismům pro správu a řízení retailových bankovních produktů

(EBA/GL/2015/18)

Dne 22. března 2016 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení č. 1093/2010“ – Obecné pokyny k  dohledu a mechanismům pro správu a řízení retailových bankovních produktů (EBA/GL/2015/18, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny nabádají ke zřízení, zavedení a přezkoumání účinných pravidel dohledu nad produkty a vnitřní správy a řízení jako integrální součásti obecných organizačních požadavků na vnitřní kontrolní systém. Jejich uvedením do praxe by mělo být zajištěno, že produkty jsou vytvářeny a nabízeny tak, aby odpovídaly zájmům, cílům a charakteristikám určitého typu spotřebitelů s cílem minimalizovat potenciální újmu na straně spotřebitele a zabránit případnému vzniku střetu zájmů. Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům dohledu a finančním institucím v působnosti EBA1 a vztahují se na tvůrce2 a distributory produktů nabízených a prodávaných spotřebitelům. Pravidla by měla být aplikována proporcionálně s ohledem na míru komplexnosti produktu, rozsah a složitost obchodní činnosti, typ a velikost tvůrce produktu, stupeň potencionálního rizika apod.

Plné znění Obecných pokynů k dohledu a mechanismům pro správu a řízení retailových bankovních produktů (EBA/GL/2015/18, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 3. ledna 2017, což je i termín, od kterého má ČNB v úmyslu postupovat v souladu s těmito pokyny při výkonu dohledu a očekává, že dohlížené subjekty vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.


1 Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010.

2 Subjekt, který vytváří, vyvíjí, modifikuje, kombinuje produkty, které mají být nabízeny spotřebiteli, a který je úvěrovou institucí, platební institucí, institucí elektronických peněz, věřitelem ve smyslu návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele či distributorem, ale fakticky se zabývá navrhováním produktů.