Sdělení ČNB o obecných pokynech k Solventnosti II

Dne 2. února a 14. září 2015 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na základě čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, (dále jen „nařízení o EIOPA“) obecné pokyny k regulatornímu režimu Solventnost II. Účelem obecných pokynů je zajistit společnou, jednotnou a konzistentní aplikaci tohoto režimu napříč členskými státy a zamezení nežádoucího výskytu rozdílných přístupů v jednotlivých zemích.

Tyto obecné pokyny doplňují a konkretizují požadavky směrnice č. 2009/138 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) a na ně navazující nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 2015/35.

Obecné pokyny obsahují doporučení pro následující oblasti Solventnosti II: pilíř 1, interní modely, skupinová solventnost, posuzování rovnocennosti národními orgány dohledu, proces kontroly orgánem dohledu, kolegia orgánů dohledu, vykazování informací orgánu dohledu, zveřejňování informací, řídicí a kontrolní systém a vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA).

Obecné pokyny nabývají účinnosti ve dvou termínech, od 1. dubna 2015 nebo 1. ledna 2016:

Od 1. dubna 2015

Od 1. ledna 2016

Obecné pokyny jsou adresovány národním orgánům dohledu, v případě České republiky tedy České národní bance (dále jen „ČNB“), a tuzemským pojišťovnám a zajišťovně.

S ohledem na skutečnost, že transpozice směrnice Solventnost II k datu účinnosti obecných pokynů v České republice ještě nebyla dokončena, nelze většinu obecných pokynů v České republice aplikovat ihned od data nabytí jejich účinnosti. ČNB v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o EIOPA potvrdila, že se 54 pokyny řídí již nyní na základě stávajících právních předpisů, interní metodiky a dohledové praxe. Jedná se o

ČNB dále potvrdila, že všemi zbývajícími obecnými pokyny se hodlá řídit poté, co v České republice nabude účinnosti legislativa transponující směrnici Solventnost II.

ČNB bude od data účinnosti legislativy transponující směrnici Solventnost II postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že tuzemské pojišťovny a zajišťovna vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Tuzemské pojišťovny a zajišťovna by tak výše uvedené obecné pokyny měly zohlednit již v rámci přípravné fáze na Solventnost II.