Sdělení ČNB o obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví k podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti zpřístupňování informací podle čl. 432 odst. 1 a 2 a článku 433 nařízení (EU) č. 575/2013

(EBA/GL/2014/14)

Dne 23. prosince 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení č. 1093/2010“) Obecné pokyny (EBA/GL/2014/14, externí odkaz; dále jen „pokyny“) k podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti zpřístupňování informací podle článku 432 odst. 1 a 2 a článku 433 nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „CRR“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Obecné pokyny upravují aplikaci konceptu podstatnosti (materiality) při uveřejňování informací (čl. 432 CRR), konceptu vyhrazených (proprietary) a důvěrných (confidential) informací (čl. 432 CRR) a frekvenci uveřejňování (čl. 433 CRR) v rámci pilíře 3. Národní orgány dohledu mají implementovat obecné pokyny zahrnutím do dohledových postupů do 6 měsíců od uveřejnění. Poté se mají ujistit, že instituce plně dodržují obecné pokyny u všech transakcí provedených po přijetí těchto obecných pokynů. Konkrétní datum účinnosti závisí na okamžiku uveřejnění oficiálního překladu obecných pokynů (česká verze byla uveřejněna 14. dubna 2015).

Plné znění společných obecných pokynů k podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti zpřístupňování informací (EBA/GL/2014/14, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.