Sdělení ČNB o obecných pokynech EIOPA k oznamování údajů o panevropských osobních penzijních produktech (PEPP) orgánům dohledu

(EIOPA-21/260)

Dne 4. června 2021 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „EIOPA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) (dále jen „nařízení o orgánu EIOPA“) a v čl. 40 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (dále jen „nařízení o PEPP“) obecné pokyny k oznamování údajů o panevropských osobních penzijních produktech (PEPP) orgánům dohledu (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 2 bodu 18 nařízení o PEPP a finančním institucím, které jsou poskytovateli PEPP ve smyslu čl. 2 bodu 15 nařízení o PEPP.

Pokyny upřesňují požadavky týkající se dohledového výkaznictví poskytovatelů produktu PEPP za účelem harmonizace přístupů příslušných orgánů. Pokyny specifikují četnost pravidelně oznamovaných údajů orgánům dohledu, lhůty pro oznamování údajů a obsah zprávy orgánům dohledu o PEPP. Zpráva orgánům dohledu o PEPP má obsahovat zejména popis činnosti poskytovatele v oblasti PEPP, popis investiční strategie pro jednotlivé investiční možnosti týkající se PEPP a informace o výkonnosti investic držených pro účely PEPP, dále uvedení druhů rizik, jimž jsou účastníci PEPP vystaveni nebo jimž by vystaveni být mohli, popis systému řízení rizik a podrobnosti o používaných technikách snižování rizik a také aspekty týkající se obezřetnostního rámce poskytovatele PEPP.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EIOPA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Pokyny se použijí od 22. března 2022. Česká národní banka, v souladu s nařízením o orgánu EIOPA, oznámila, že se pokyny hodlá řídit. Při výkonu dohledu bude postupovat v souladu
s pokyny od chvíle, kdy bude dokončen schvalovací proces návrhu adaptačního zákona, tj. návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu (viz sněmovní tisk 61). Obsah pokynů bude dále promítnut do připravované vyhlášky ČNB k tomuto zákonu.