Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA upřesňujících podmínky pro uplatnění alternativního přístupu k expozicím institucí vztahujícího se k „trojstranným repům“ podle čl. 403 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 pro účely velkých expozic

(EBA/GL/2021/01)

Dne 16. února 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny upřesňující podmínky pro uplatnění alternativního přístupu k expozicím institucí vztahujícího se k „trojstranným repům“ podle čl. 403 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 pro účely velkých expozic (EBA/GL/2021/01, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 téhož nařízení.

Pokyny upravují aplikaci substitučního přístupu pro účely limitů na velikost expozice (LE) v případě trojstranných repo obchodů, kdy přijatý kolaterál spravuje třetí strana - tzv. trojstranný zmocněnec (jedná se o repo obchody, do kterých kromě dlužníka a věřitele vstupuje ještě třetí strana, která spravuje kolaterál[1]). Nařízení (EU) č. 575/2013 v platném znění (CRR) zavádí od 28. 6. 2021 povinnou substituci, kdy zajištění zohledňované pro kapitálové požadavky se musí povinně zohlednit i pro účely LE. V případě trojstranných repo obchodů, kde řízení kolaterálu poskytovaného instituci zajišťuje trojstranný zmocněnec, umožňuje CRR tzv. alternativní přístup[2]. Při jeho aplikaci je možné provést substituci až do výše limitu pro investování, který instituce stanovila agentovi (trojstrannému zmocněnci). Podmínkou je prověření souladu s pokyny (due diligence) a zajištění, že nedojde k překročení regulatorních limitů LE ani limitů stanovených agentovi institucí. Pokud orgán dohledu vyjádří závažné výhrady, nesmí instituce alternativní přístup až do jejich odstranění používat.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů upřesňujících podmínky pro uplatnění alternativního přístupu k expozicím institucí vztahujícího se k „trojstranným repům“ podle čl. 403 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 pro účely velkých expozic (EBA/GL/2021/01, externí odkaz) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 28. června 2021. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Zpravidla jde o custodian banky, mezinárodní centrální depozitáře nebo některé národní centrální depozitáře - např. v EU působí Eurex Clearing, Clearstream Banking AG, Euroclear Bank, Euroclear France, Clearstream Banking S.A., apod.

[2] Obdobně jako v případě expozic vůči fondům kolektivního investování umožňuje CRR místo přímého zohlednění expozic vůči emitentům kolaterálu průhledovým způsobem použít mandátový přístup.