Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA týkajících se skryté podpory sekuritizačních transakcí

(EBA/GL/2016/08)

Dne 24. listopadu 2016 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ - Obecné pokyny týkající se skryté podpory sekuritizačních transakcí (EBA/GL/2016/08, pdf, 119 kB, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny upřesňují postup při posuzování, zda u sekuritizace nedošlo k poskytnutí skryté podpory. Specifikují, co se rozumí uzavřením transakce „za tržních podmínek“ a kdy transakce není „ strukturovaná jako poskytující skrytou podporu“ pro účely čl. 248 nařízení (EU) 575/2013, který zakazuje instituci, která je původcem nebo sponzorem v sekuritizaci, aby poskytla skrytou podporu, která by překračovala její smluvní závazky (implicit support)s cílem snížit potenciální nebo skutečné ztráty investorů. Transakce není považovaná za poskytující skrytou podporu, jestliže je provedena za tržních podmínek a zohledněna při posouzení významného převodu rizika, nebo pokud jde o podporu, ke které je instituce předem smluvně zavázána.

Pokyny v čl. 10 stanoví, že předmětem posuzování je každá transakce, kterou uzavřel sponzor, původce či osoba spojená s původcem (mateřská, dceřiná či sesterská společnost) či subjekt, jehož prostřednictvím původce nebo jeho mateřská, dceřiná či sesterská entita poskytly transakci, která je předmětem posuzování podle pokynů a pro kterou podle sekuritizační dokumentace podle stavu před uzavřením transakce není původci či sponzorovi dán smluvní závazek ji uzavřít (vůbec, nebo za daných specifických podmínek). Takové transakce jsou předmětem notifikační povinnosti, jejíž podrobnosti pokyny též upravují.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů týkajících se skryté podpory sekuritizačních transakcí (EBA/GL/2016/08, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabyly účinnosti dne 1. března 2017, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.