Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA týkajících se ekonomicky spjatých klientů

(EBA/GL/2017/15)

Dne 14. listopadu 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny týkající se ekonomicky spjatých klientů podle čl. 4 odst. 1 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013 (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny detailně specifikují pravidla pro identifikaci ekonomicky spjaté skupiny klientů na základě kritéria kontroly a kritéria ekonomické závislosti jako znaků společného rizika (tzv. single risk). Tato pravidla se použijí všude, kde je v nařízení (EU) č. 575/2013 a technických standardech nebo pokynech EBA pojem „ekonomicky spjatá skupina klientů“ použit, tj. např. při zařazování klientů do kategorie retailu, identifikaci položek vyžadujících stabilní zdroje financování, aplikaci faktoru na podporu malých a středních podniků – SME SF, nebo pro ratingový systém). V příloze GL jsou názorně uvedeny konkrétní příklady, jak postupovat při identifikaci osob náležejících do ekonomicky spjaté skupiny.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů týkajících se ekonomicky spjatých klientů (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. Do té doby budou orgány dohledu a regulované subjekty postupovat podle pokynů CEBS z 11. prosince 20091.  


1 Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime