Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA podle čl. 84 odst. 6 CRD k úrokovému riziku investičního portfolia institucí

(EBA/GL/2022/14)

Dne 20. 10. 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny vydané na základě čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU (CRD) upřesňující kritéria pro identifikaci, hodnocení, řízení a snižování rizik vyplývajících z případných změn v úrokových sazbách a posouzení a monitorování rizika úvěrového rozpětí u investičního portfolia institucí (EBA/GL/2022/14) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny orgánům dohledu a institucím podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) 575/2013 (CRR), tj. úvěrovým institucím, finančním holdingovým osobám schváleným podle čl. 21a CRD (tj. podle § 27 zákona o bankách) a investičním podnikům třídy 1minus (dále jen „instituce“).  

Pokyny se týkají úrokového rizika investičního portfolia (IRRBB). Instituce může použít standardizovanou metodiku, nebo zavést interní systémy pro identifikaci, hodnocení, řízení a snižování rizik vyplývajících z případných změn v úrokových mírách. Malé a nepříliš složité instituce mohou využít zjednodušenou standardizovanou metodiku. Dále musí instituce zavést systémy vyhodnocování a monitorování rizik vyplývajících z případných změn v úvěrových rozpětích.

Obecné pokyny upřesňují kritéria pro

  • hodnocení rizik v interním systému instituce (část 4.3 pokynů),
  • identifikaci, řízení a snižování rizik institucí (části 4.2 a 4.3 pokynů),
  • posouzení a monitorování rizik institucí (části 4.5 a 4.6 pokynů) a
  • určení, které interní systémy zavedené institucí nejsou uspokojivé; v takovém případě orgán dohledu může požadovat použití standardizované metodiky (část 4.4 pokynů).

Klíčovým ustanovením pokynů je pokračování v omezení maximální doby přecenění vkladů bez splatnosti  v průměru na 5 let, a to při výpočtu ekonomické hodnoty vlastního kapitálu (economic value of equity, EVE) pro účely dohledového odlehlého testu (supervisory outlier test, SOT), kde dochází k modifikaci podmínky pro výpočet změny EVE pro účely SOT (body 110 a 111 pokynů).

Plné znění Obecných pokynů podle čl. 84 odst. 6 CRD k úrokovému riziku investičního portfolia institucí (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 30. 6. 2023, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. Do té doby budou orgány dohledu a instituce postupovat podle obecných pokynů EBA k řízení úrokového rizika investičního portfolia (EBA/GL/2018/02), které se ke dni účinnosti pokynů EBA/GL/2022/14 zrušují.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.