Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA o zacházení se strukturálními měnovými pozicemi v souladu s čl. 352 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových požadavcích)

(EBA/GL/2020/09)

Dne 1. července 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny o zacházení se strukturálními měnovými pozicemi v souladu s čl. 352 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových požadavcích) (EBA/GL/2020/09, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 téhož nařízení.

Podle čl. 352 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2014 (CRR) může instituce vyjmout z čistých otevřených měnových pozic takové pozice, které záměrně zaujala proti nepříznivému dopadu měnového kurzu na kapitálový poměr. Jedná se o tzv. strukturální pozice (vyjmutí podléhá schválení kompetentními orgány). Basilejský revidovaný standard pro tržní riziko (FRTB) z ledna 2019 upřesnil definici strukturálních pozic (dlouhých pozic), které lze vyjmout. Pokyny spojují požadavky čl. 352 odst. 2 CRR a basilejského FRTB a stanoví maximální strukturální pozici (tzv. maximální otevřenou pozici, MaxOP), kterou lze vyjmout z čistých otevřených měnových pozic.

Podle pokynů se za strukturální pozice považují zejména:

  • na individuálním základě: pozice v relevantní měně, které odpovídají investicím do dceřiných společností,
  • na konsolidovaném základě: pozice do konsolidovaných dceřiných společností, u nichž měna pozice souhlasí s vykazovací měnou dceřiné společnosti.Pokyny mají být použity na individuálním i konsolidovaném základě instituce a bez ohledu na to, zda instituce stanoví kapitálové požadavky k měnovému riziku standardizovaným přístupem, nebo metodou vnitřních modelů.Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA vynaloží příslušné orgány a finanční instituce veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění pokynů (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive Summary, Background and rationale).

Pokyny se použijí od 1. ledna 2022. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.