Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA o vhodných podmnožinách sektorových expozic, vůči kterým je možné uplatňovat kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika

(EBA/GL/2020/13)

Dne 30. září 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny o vhodných podmnožinách sektorových expozic, vůči kterým mohou příslušné nebo určené orgány uplatňovat kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika v souladu s čl. 133 odst. 5 písm. f) směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2020/13, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA nebo určeným orgánům uvedeným v čl. 133 odst. 3 směrnice 2013/36/EU a institucím, na které se vztahuje požadavek relevantního orgánu na udržování kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika v souladu s čl. 133 uvedené směrnice.

Pokyny upřesňují uplatnění kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, kterou lze od účinnosti národních právních předpisů transponujících směrnici CRD5[1] vztáhnout nejen na celkové expozice, ale i jen na vybrané sektorové[2] expozice nebo podmnožiny sektorových expozic podle čl. 133 odst. 5 CRR. Pokyny stanoví vhodná kritéria pro definování takových podmnožin[3] (typ dlužníka[4] nebo sektor protistrany, typ expozice[5], typ kolaterálu). Kritéria lze kombinovat s jedním prvkem nebo dílčím prvkem vymezeným v pokynech. Pro posouzení nezbytnosti aplikace této rezervy se bere v úvahu systémový význam rizik vyplývajících z konkrétní podskupiny sektorových expozic (hodnotí se z hlediska velikosti, rizikovosti a propojenosti).  

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů o vhodných podmnožinách sektorových expozic, vůči kterým mohou příslušné nebo určené orgány uplatňovat kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika v souladu s čl. 133 odst. 5 písm. f) směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2020/13, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabyly účinnosti dne 29. prosince 2020. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od okamžiku dokončení transpozice CRD5 v ČR.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU.

[2] V české verzi CRD5 jsou „sectoral exposures“ přeloženy jako „odvětvové expozice“. Jde o expozice buď vůči fyzickým osobám, nebo právnickým osobám a dále rozdělené na zajištěné, nebo nezajištěné nemovitostmi.

[3] V souladu s mandátem podle čl. 133(6) CRD.

[4] Právnická nebo fyzická osoba.

[5] Např. retailová a jiná než retailová; rozvahová a podrozvahová atd.