Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA podle článku 17 a čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849

(EBA/GL/2023/03)

Dne 31. března 2023 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA podle článku 17 a čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 o hloubkové kontrole klienta a faktorech, které by úvěrové a finanční instituce měly vzít v úvahu při posuzování rizika praní peněz a financování terorismu souvisejícího s jednotlivými obchodními vztahy a příležitostnými transakcemi (EBA/GL/2023/03, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení EBA  a účastníkům finančního trhu. Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Pokyny navazují na stanovisko a zprávu EBA k de-riskingu z roku 2022. Jejich účelem je doplnit obecné pokyny EBA k ML/FT rizikovým faktorům o dodatečné aspekty věnované neziskovým organizacím a předcházet tak neodůvodněným překážkám při poskytování legitimní humanitární či jiné pomoci, jejíž role je ve světě nezastupitelná.

Revize pokynů tedy nabízí faktory, které by úvěrové a finanční instituce měly zvážit při posuzování rizik ML/TF spojených s obchodními vztahy s neziskovými organizacemi. Neziskové organizace jsou obecně považovány za klienty představující vyšší riziko a to zejména z důvodu jejich aktivit v rizikových oblastech a často souvisejícího možného zneužití k financování terorismu. Pokyny tak poskytují seznam otázek a podpůrných faktorů, které usnadňují posouzení legitimity a transparentnosti činnosti neziskové organizace a jejích aktivit (governance, financování, pověst, geografické působení, aj.).  

Plné znění Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA podle článku 17 a čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 o hloubkové kontrole klienta a faktorech, které by úvěrové a finanční instituce měly vzít v úvahu při posuzování rizika praní peněz a financování terorismu souvisejícího s jednotlivými obchodními vztahy a příležitostnými transakcemi (EBA/GL/2023/03, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 3. listopadu 2023, což je i termín, ke kterému ČNB bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.