Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2020/14 k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu

(EBA/GL/2022/12)

Dne 29. 9. 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „orgán EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „nařízení o zřízení orgánu EBA“) obecné pokyny EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2022/12) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“), kterými se mění obecné pokyny EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2020/14) (externí odkaz). Pokyny se použijí od 16. 1. 2023 a ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení orgánu EBA, že se bude při výkonu dohledu těmito pokyny řídit.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení orgánu EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu (i) nařízení o zřízení orgánu EBA a institucím podle čl. 4 odst. 1 bod 3 nařízení (EU) č. 575/2013, konkrétně jde o:

  1. skupiny vedené mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU a
  2. instituce, které nejsou dceřinými podniky mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU,

které zjistí, že na konsolidovaném nebo individuálním základě (a po započtení pojišťovacích dceřiných společností) překračují ukazatel expozice pro účely pákového poměru ve výši 200 miliard EUR.

Podle pokynů EBA/GL/2020/14 shromažďuje EBA informace potřebné k identifikaci globálních systémově významných institucí (G-SVIs) v EU a zveřejňuje hlavní ukazatele a podkladové údaje používané v procesu identifikace G-SVIs a bodování, nikoli však doplňkové údaje a doplňkové (memo) položky. Na základě diskusí s Basilejským výborem bylo v jeho metodice pro identifikaci G‑SVI v r. 2022 potvrzeno, že existence Evropské bankovní unie a jednotného mechanismu pro řešení krizí může být zohledněna ve výpočtech ukazatelů G-SVIs, tj. že Evropská bankovní unie je chápána jako jedna jurisdikce. Proto EBA upravuje  harmonizované chápání pojmu „doplňkové údaje nebo doplňkové položky“ (bod 10 pokynů EBA/GL/2020/14) a upřesňuje (v novém bodě 10a těchto pokynů), že by se „datové položky relevantní pro výpočet upravených ukazatelů činností napříč jurisdikcemi, pokud jde o instituce se sídlem v členských státech, které se účastní jednotného mechanismu pro řešení krizí, měly v rámci metodiky určování a přiřazování podkategorií G-SVI považovat za součást ukazatelů napříč jurisdikcemi, a nikoli za přidružené nebo doplňkové (memo) položky“.

Plné znění obecných pokynů, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2020/14 k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2022/12) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).