Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2020/14 k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu ČNB

(EBA/GL/2023/07)

Dne 20. prosince 2023 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) obecné pokyny EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2023/10, externí odkaz) (dále jen „pokyny“), kterými se mění obecné pokyny EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2020/14, externí odkaz).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu (i) nařízení o zřízení EBA a institucím podle čl. 4 odst. 1 bod 3 nařízení (EU) č. 575/2013, konkrétně jde o:

  1. skupiny vedené mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU a
  2. instituce, které nejsou dceřinými podniky mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU,

které zjistí, že na konsolidovaném nebo individuálním základě (a po započtení pojišťovacích dceřiných společností) překračují ukazatel expozice pro účely pákového poměru ve výši 200 miliard EUR.

Určeným orgánům uvedeným v čl. 131 odst. 1 směrnice 2013/36/EU, které nejsou příslušnými orgány, se používání těchto pokynů doporučuje. Příslušné i určené orgány jsou v těchto pokynech označovány jako „relevantní orgány“.

Tyto pokyny se týkají:

  1. upřesnění ukazatelů používaných k určování globálních systémově významných institucí (G-SVI) v souladu s nařízením (EU) č. 1222/2014 (dále jen „ukazatele“);
  2. vykazování základních údajů (ukazatelů, přidružených údajů a doplňkových (memo) položek) a každoročního zveřejňování výsledných hodnot ukazatelů používaných k určování G-SVI.

Podle pokynů shromažďuje EBA informace potřebné k identifikaci G-SVI v EU a zveřejňuje hlavní ukazatele a podkladové údaje používané v procesu identifikace G-SVI a bodování, nikoli však přidružené údaje a doplňkové (memo) položky. Basilejský výbor pro bankovní dohled ve své metodice pro identifikaci G-SVI v r. 2022 potvrdil, že existence Evropské bankovní unie a jednotného mechanismu pro řešení krizí může být zohledněna ve výpočtech ukazatelů G-SVI, tj. že Evropská bankovní unie je chápána jako jedna jurisdikce. Proto byl do pokynů zaveden odstavec 10a o mezijurisdikčních ukazatelích pro jednotný mechanismus pro řešení krizí. Novela pokynů zavádí další upřesnění, které relevantní mezijurisdikční ukazatele by měly být použity pro identifikaci, a tudíž vykazovány a zveřejňovány, aniž by byly považovány za přidružené údaje nebo doplňkové položky. Odstavec 10a je proto upraven. Dále se upřesňují některé technické detaily, jako např. časový rámec pro reporting.

Pokyny v novelizovaném znění nabývají účinnosti dne 20. 5. 2024. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že se bude těmito pokyny od uvedeného data řídit.

Plné znění pokynů, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2020/14 k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2023/10, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).