Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/10 ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou

(EBA/GL/2022/13)

Dne 12. října 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/10 ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou (EBA/GL/2022/13, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny novelizují Obecné pokyny EBA/GL/2018/10 ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou (dále také jen „obecné pokyny EBA/GL/2018/10“) v částech Oblast působnosti a Určení. Obecné pokyny EBA/GL/2018/10 se budou počínaje datem použití těchto pokynů vztahovat pouze na příslušné orgány a úvěrové instituce, které podléhají všem nebo některým požadavkům na zpřístupňování informací uvedených v části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR)[2] v souladu s články 6, 10 a 13 tohoto nařízení a jsou považovány za

  1. malé a nepříliš složité instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bod 145 CRR, které jsou kotovanými institucemi a
  2. ostatní instituce (tj. instituce, které nejsou velkými ani malými a nepříliš složitými institucemi), které jsou nekotovanými institucemi ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 148 CRR.

Obecné pokyny EBA/GL/2018/10 ve znění pokynů se tedy nebudou nadále vztahovat na úvěrové instituce, které jsou velkými institucemi nebo ostatními kotovanými institucemi a na úvěrové instituce, které jsou malými a nepříliš složitými nekotovanými institucemi.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a dotčené úvěrové instituce vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/10 ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive Summary, Background and rationale).

V části odůvodnění (Background and rationale) jsou mj. v jeho bodě 12 výčtem uvedeny šablony z příloh č. I až V obecných pokynů EBA/GL/2018/10, v nichž mají dotčené malé a nepříliš složité instituce a ostatní instituce informace o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou zpřístupnit a je provedeno jejich přiřazení odpovídajícím šablonám podle  příloh Prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/637[3], v kterých v souladu s tímto nařízením zpřístupňují informace o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou velké instituce na základě čl. 433a CRR nebo ostatní kotované instituce na základě čl. 433c CRR.

Pokyny se použijí od 31. prosince 2023. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

[3] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/637 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy týkající se zveřejňování informací uvedených v hlavě II a III části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Parlamentu a Rady a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1423/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295