Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/01 k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení CRR)

pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál, s cílem zajistit soulad „rychlými úpravami“ nařízení CRR v reakci na pandemii COVID-19

(EBA/GL/2020/12)

Dne 11. srpna 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/01 k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál, s cílem zajistit soulad s „rychlými úpravami“ nařízení CRR v reakci na pandemii COVID-19 (EBA/GL/2020/12, externí odkaz), (dále jen „pokyny EBA/GL/2020/12“).

Pokyny EBA/GL/2020/12 byly vydány společně s  Obecnými pokyny k podávání zpráv a zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (tzv. CRR „quick fix“), (EBA/GL/2020/11, externí odkaz) jako součást „Příručky k dopadu rychlé opravy CRR v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 k podávání zpráv a uveřejňování informací“ a jsou novelizací Obecných pokynů EBA/GL/2018/01 k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál (EBA/GL/2018/01, externí odkaz)“ (dále jen „pokyny EBA/GL/2018/01“).

Pokyny EBA/GL/2020/12 jsou určeny orgánům dohledu nad úvěrovými institucemi a úvěrovým institucím a upřesňují požadavky na uveřejňování informací v souladu s články 468 a 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (dále také jen „CRR“) ve znění novelizovaném nařízením (EU) č. 873/2020 („rychlá oprava CRR“).

Plné znění pokynů EBA/GL/2020/12 (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive Summary, Background and rationale).

Pokyny EBA/GL/2020/12 se použijí od 11. srpna 2020[1] do konce přechodných období uvedených v čl. 468 odst. 1 a v čl. 473a odst. 6 a odst. 6a CRR.

Ve vztahu k čl. 468 CRR pokyny EBA/GL/2020/12 rozšiřují oblast působnosti pokynů EBA/GL/2018/01 tak, aby zahrnovaly i nový požadavek na zveřejnění týkající se dočasného zacházení s nerealizovanými zisky a ztrátami při oceňování reálnou hodnotou prostřednictvím ostatního úplného výsledku podle čl. 468 CRR. Odpovídajícím způsobem se doplňuje šablona pro zveřejnění kvantitativních údajů o nové položky pro porovnání kapitálu, kapitálových a pákových poměrů institucí při využití dočasného zacházení podle ustanovení čl. 468 CRR a bez jeho využití. Doplněná šablona pro zveřejnění kvantitativních údajů, která je přílohou pokynů EBA/GL/2020/12, nahrazuje původní přílohu pokynů EBA/GL/2018/01. Vzhledem ke skutečnosti, že na rozdíl od novelizovaných pokynů EBA/GL/2018/01, které jsou adresovány všem finančním institucím, jsou adresáty novelizujících pokynů EBA/GL/2020/12 pouze úvěrové instituce, vztahuje se nový požadavek na zveřejnění týkající se dočasného zacházení podle čl. 468 CRR pouze na úvěrové instituce. Úvěrové instituce, které dočasné zacházení podle čl. 468 CRR nevyužívají, mají povinnost tuto skutečnost uveřejnit.

Ve vztahu k čl. 473a CRR, který po dobu přechodného období umožňuje institucím určeným v čl. 473a  odst. 1 CRR vracet zpět do kmentového kapitálu tier 1 (CET1) určitou část tvorby opravných položek (či jiných úprav ocenění), pokud došlo k jejímu navýšení vlivem IFRS 9, nezavádějí pokyny EBA/GL/2020/12 nové povinnosti uveřejňování informací, ale pouze odrážejí revidované požadavky na uveřejňování informací v souladu s novelizovaným zněním článku 473a CRR. V důsledku prodloužení přechodného období podle čl. 473a CRR odst. 6 a odst. 6a až do 31. prosince 2024, je prodlouženo i období pro uveřejňování těchto informací. V doplněné šabloně pro zveřejnění kvantitativních údajů, která je přílohou pokynů EBA/GL/2020/12 a nahrazuje původní přílohu pokynů EBA/GL/2018/01, se upřesňuje a doplňuje obsah průvodního komentáře k ní, a to zejména ve vztahu k povinnosti instituce zveřejnit využití volitelných možností uplatnění novelizovaného článku 473a CRR a změn svých rozhodnutí v jeho uplatňování během přechodného období. Instituce určené v čl. 473a  odst. 1 CRR, které čl. 473a CRR nevyužívají, mají povinnost tuto skutečnost uveřejnit

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA vynaloží příslušné orgány a finanční instituce veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily. V této souvislosti ČNB oznámila EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Vzhledem k datu použitelnosti pokynů EBA/GL/2020/12 od 11. srpna 2020 by úvěrové instituce poprvé měly splnit nový požadavek na zveřejnění informací ve vztahu k čl. 468 CRR v souladu s těmito pokyny při uveřejňování informací podle části osmé CRR ke dni 30. 9. 2020. Nicméně vyhláškou č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, není častější než minimální roční uveřejnění informací ve vztahu k čl. 468 CRR požadováno. Povinnost zveřejnění informací ve vztahu k čl. 468 CRR v souladu s pokyny EBA/GL/2020/12 se tedy uplatní až při uveřejňování údajů podle části osmé CRR ke dni 31. 12. 2020. Tímto není dotčeno případné rozhodnutí instituce v souladu s čl. 433 CRR uveřejňovat tyto údaje s vyšší četností.