Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací

(EBA/GL/2020/03)

Dne 15. dubna 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví - EBA), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a dotčené finanční instituce vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily.

Doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací se mění tak, že do přílohy „Tabulka hodnocených orgánů a provedených hodnocení rovnocennosti“ se doplňuje následující orgán dohledu s příslušnými údaji o vyhodnocení režimu rovnocennosti dohledové mlčenlivosti:

New York State Department of Financial Services (Ministerstvo finančních služeb státu New York)

Zároveň se mění právní forma doporučení na obecné pokyny.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení EBA, tj. mj. příslušným orgánům dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi a orgánům příslušným pro řešení krize.

Plné znění Obecných pokynů, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimu utajování (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 16. dubna 2020. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.