Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke zpřístupňování informací o ukazateli krytí likvidity

(EBA/GL/2017/01)

Dne 8. března 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny ke zpřístupňování informací o ukazateli krytí likvidity v souvislosti se zpřístupňováním informací týkajících se řízení rizika likvidity podle článku 435 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2017/01, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny specifikují požadavky na uveřejňování údajů o řízení rizik podle čl. 435 CRR pro oblast rizika likvidity. Stanoví přehled kvalitativních a kvantitativních informací o řízení rizika likvidity podle čl. 435 odst. 1 CRR, včetně informací o ukazateli krytí likvidity podle čl. 435 odst. 1 písm. f).

Část požadavků je určena pouze pro systémově významné instituce - tzv. globálně systémově významné instituce (G SII) a ostatní systémově významné instituce (O SII), údaje o řízení rizika likvidity a základní údaje ke stanovení ukazatele krytí likvidity jsou ale relevantní i pro ostatní úvěrové instituce s povinností uveřejňovat podle části osmé CRR.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a úvěrovým institucím podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 CRR1.

Plné znění obecných pokynů ke zpřístupňování informací o ukazateli krytí likvidity v souvislosti se zpřístupňováním informací týkajících se řízení rizika likvidity podle článku 435 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2017/01, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti od 31. prosince 2017, ČNB oznámila, že má v úmyslu postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od 1. ledna 2018. 
 


1 Pro obchodníky s cennými papíry nejsou tyto pokyny relevantní, protože jsou osvobozeni od povinnosti dodržovat pravidla části šesté CRR o likviditě na základě článku 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 3 CRR. Výjimka vyplývá z diskrece, kterou ČNB využila a jejíž platnost je vázána na přehodnocení režimu pro investiční firmy podle čl. 508 odst. 2 CRR.