Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou

(EBA/GL/2018/10)

Dne 17. prosince 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny se vztahují na všechny expozice splňující definice „nevýkonných“ nebo „s úlevou“ podle přílohy V prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 a stanovují obsah a jednotné formáty šablon pro zpřístupňování informací týkajících se nevýkonných expozic, expozic s úlevou a zabavených aktiv. V rozsahu vymezeném v bodech 17 až 19 novelizují obecné pokyny EBA 2016/11 k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 („nařízení CRR“). Uplatňuje se zásada proporcionality na základě významu úvěrové instituce a úrovně nevýkonných expozic. Některé šablony jsou určeny pro všechny instituce s povinností uveřejňovat podle nařízení CRR, některé jsou povinné pouze pro úvěrové instituce, které jsou významné a mají hrubý podíl nesplácených úvěrů 5 % nebo více.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a úvěrovým institucím ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení CRR.

Plné znění Obecných pokynů EBA ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 31. 12. 2019. ČNB oznámila, že bude od 1. 1. 2020 postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. Zpřístupňování informací týkajících se nevýkonných expozic, expozic s úlevou a zabavených aktiv v souladu s pokyny ČNB tedy očekává až pro údaje roku 2020.