Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke stanovení kritérií pro posuzování výjimečných případů, kdy instituce přesáhne limity velkých expozic, a časového rámce a opatření k obnovení souladu podle nařízení (EU) č. 575/2013

(EBA/GL/2021/09)

Dne 15. září 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny ke stanovení kritérií pro posuzování výjimečných případů, kdy instituce přesáhne limity velkých expozic uvedené v čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a časového rámce a opatření k obnovení souladu podle čl. 396 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 téhož nařízení, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR).

Pokyny specifikují kritéria pro posuzování překročení limitů na velikost expozice, které jsou instituce povinny dodržovat podle čl. 395 odst. 1 CRR, přiměřenosti doby překročení a kroků určených k nápravě. Jsou relevantní zejména pro případy překročení delšího než tři měsíce, pro které CRR požaduje předložení plánu pro obnovení souladu s limitem. Nevztahují se ale na případy povoleného překročení limitů u expozic v obchodním portfoliu podle čl. 395 odst. 5 CRR. Specifikovány jsou i informace předávané orgánu dohledu při překročení limitu, kritéria pro posuzování přiměřenosti délky překročení a opatření k zajištění včasného návratu k plnění limitu. Posuzuje se frekvence a počet překročení[1], předvídatelnost a důvody mimo kontrolu instituce, které způsobily její neschopnost překročení limitu zabránit.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů ke stanovení kritérií pro posuzování výjimečných případů, kdy instituce přesáhne limity velkých expozic uvedené v čl. 395 odst. 1 CRR, a časového rámce a opatření k obnovení souladu podle čl. 396 odst. 3 CRR (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 1. ledna 2022. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Např. pokud dojde k druhému překročení limitu u téhož klienta nebo skupiny během 1 roku, nebo druhému překročení ze stejného důvodu, nebo třetímu překročení u nesouvisejících klientů nebo příčin, může to orgán dohledu vyhodnotit jako nesplnění výjimečnosti (body 17 a 18).