Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocování (SREP) a zátěžového testování v rámci dohledu podle směrnice 2013/36/EU

(EBA/GL/2022/03)

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal dne 18. března 2022 na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „nařízení o EBA“) Obecné pokyny ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocování (SREP) a zátěžového testování v rámci dohledu podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2022/03) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“). Pokyny nabyly účinnosti dne 1. ledna 2023 a ČNB oznámila v souladu s nařízením o EBA, že se bude při výkonu dohledu těmito pokyny řídit.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i) a viii) nařízení o EBA.

Pokyny upravují společné postupy a metodiky provádění procesu přezkumu a vyhodnocování (SREP) a zátěžové testování v rámci dohledu a byly vydány na základě mandátu v čl. 107 odst. 3 směrnice 2013/36/EU. Tyto pokyny nahrazují s účinností k 1. lednu 2023:

  1. obecné pokyny EBA ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP) (EBA/GL/2014/13) (externí odkaz) a
  2. revidované obecné pokyny EBA ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP) a zátěžového testování v rámci dohledu, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2014/13 ze dne 19. prosince 2014 (EBA/GL/2018/03) (externí odkaz).

Potřeba vypracovat novou verzi pokynů ke společným postupům a metodikám SREP a zátěžovému testování v rámci dohledu vyvstala v souvislosti s potřebou implementovat změny, které přinesla směrnice (EU) 2019/878 (CRDV) a nařízení (EU) 2017/876 (CRR2) do obezřetnostního rámce.

Podle těchto pokynů bude ČNB postupovat ve vztahu k úvěrovým institucím a investičním podnikům třídy 1 a 1-. V případě investičních podniků třídy 2 a 3 bude ČNB postupovat podle společných obecných pokynů EBA a ESMA ke společným postupům a metodikám procesu dohledu a hodnocení (SREP) podle směrnice (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09, ESMA35-36-2621) (externí odkaz).

Plné znění Obecných pokynů ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocování (SREP) a zátěžového testování v rámci dohledu podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2022/03) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).