Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke specifikaci druhů expozic, jež mají být spojovány s vysokým rizikem

(EBA/GL/2019/01)

Dne 17. ledna 2019 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny ke specifikaci druhů expozic, jež mají být spojovány s vysokým rizikem (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou vydány k čl. 128 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) a objasňují pojmy „investice do rizikového kapitálu společností“ a „investice do soukromého kapitálu“ uvedené v čl. 128 odst. 2 písm. a) a c) nařízení CRR. Stanovují rovněž, které druhy expozic jiných než těch, které uvádí čl. 128 odst. 2 nařízení CRR, mají být spojovány s obzvlášť vysokým rizikem a za jakých okolností. Nevztahují se na financování spekulativních investic do nemovitostí. V případě identifikování jiných druhů expozic spojených s obzvlášť vysokým rizikem ztráty v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 128 odst. 3 nařízení CRR, které nejsou upraveny v odst. 5 nebo 6 pokynů, je stanovena notifikační povinnost.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a institucím ve smyslu čl. 4 odst. 1 téhož nařízení.

Plné znění Obecných pokynů EBA ke specifikaci druhů expozic, jež mají být spojovány s vysokým rizikem (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. července 2019, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.