Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke snižování úvěrového rizika pro instituce, které uplatňují přístup IRB s vlastními odhady LGD

(EBA/GL/2020/05)

Dne 6. května 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny EBA ke snižování úvěrového rizika pro instituce, které uplatňují přístup IRB s vlastními odhady LGD (EBA/GL/2020/05, externí odkaz, pouze v angličtině) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010, zejména institucím, které mají svolení používat vlastní odhady LGD podle článku 143 nařízení (EU) č. 575/2013.

Pokyny specifikují požadavky a metodiku pro zohledňování technik snižování úvěrového rizika (CRM) přístupem IRB s využitím vlastních odhadů LGD, a to jak technik osobního, tak i majetkového zajištění úvěrového rizika. Upřesňuje se, že obecné požadavky na právní jistotu (podložené stanoviskem právního poradce nezávislého na procesu rozhodování o poskytnutí úvěru) pro všechny relevantní jurisdikce a pro kolaterál navíc požadavek na oceňování je třeba splnit vždy. Pokyny obsahují i mapu metod CRM a způsob jejich promítání do rizikových parametrů. Kromě toho vyjasňují, že majetkové zajištění ve formě započtení (rámcová dohoda o započtení nebo rozvahové započtení) není zahrnuto v pojmu kolaterál a jeho účinky jsou promítány do hodnoty expozice.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů EBA ke snižování úvěrového rizika pro instituce, které uplatňují přístup IRB s vlastními odhady LGD (EBA/GL/2020/05, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 1. ledna 2022. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.