Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke škále scénářů, které se mají použít v ozdravných plánech

Dne 18. července 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v

  • čl. 16nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“) a
  • čl. 5(7)směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „směrnice č. 2014/59“)

Obecné pokyny ke škále scénářů, které se mají použít v ozdravných plánech.

Tyto obecné pokyny obsahují scénáře nepříznivého vývoje, které by povinné osoby měly zohlednit při přípravě svých ozdravných plánů. Tyto obecné pokyny doplňují směrnici č. 2014/59, jejíž transpozice však k datu účinnosti obecných pokynů nebyla v České republice ještě dokončena.

Obecné pokyny jsou adresovány příslušným orgánům dohledu, tedy v případě České republiky České národní bance, a dále povinným osobám, kterým legislativa transponující směrnici č. 2014/59 založí povinnost ozdravné plány zpracovávat.

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit poté, co v České republice nabude účinnosti legislativa transponující směrnici č. 2014/59. Obecné pokyny nabyly účinnosti 1. ledna 2015.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili. Česká národní banka bude postupovat v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že povinné osoby vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Anglické znění obecných pokynů (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive summary, Background and rationale, Accompanying documents).