Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke kritériím pro používání datových vstupů uvedených v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013 v modelu měření rizika

(EBA/GL/2021/07)

Dne 13. července 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny ke kritériím pro používání datových vstupů uvedených v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013 v modelu měření rizika (EBA/GL/2021/07, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i) až iv) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 téhož nařízení.

Pokyny definují koncepty „historické údaje“ a „datové vstupy“. Datovými vstupy se rozumí data, která instituce přímo využívá při stanovování scénářů budoucích šoků. Historickými údaji se rozumí výchozí data v procesu, který vede ke stanovení scénářů budoucích šoků. Instituce má povinnost doložit, že datové vstupy používané pro kalibraci interního modelu jsou přesné, vhodné,  dostatečně často aktualizované a úplné. Data mají především reflektovat ceny pozorované či kótované na trhu a také volatility a korelace pozic zahrnutých do rozsahu aplikace interního modelu. Jsou stanoveny detailní požadavky na přesnost datových vstupů a požadavky na povinné sesouhlasení, prováděné alespoň čtvrtletně.

Aby byly datové vstupy považovány za vhodné, musí být náležitě podchyceny obě základní složky tržního rizika, tzn. obecné riziko a specifické riziko. Dále jsou stanoveny specifické požadavky pro případ, kdy interní model využívá aproximace beta, a požadavky na četnost aktualizace historických údajů používaných pro kalibraci datových vstupů (alespoň měsíční). Data musí být úplná a konzistentní s ostatními částmi interního modelu a musí být stanoveny postupy pro nahrazování chybějících nebo nekonzistentních hodnot v časových řadách historických údajů a datových vstupů.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů ke kritériím pro používání datových vstupů uvedených v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013 v modelu měření rizika (EBA/GL/2021/07, externí odkaz) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 1. ledna 2022. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.