Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy

(EBA/GL/2018/08)

Dne 12. prosince 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit. 

Pokyny navazují na čl. 19(2) a čl. 23(3) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, který zmocňuje EBA k vydání obecných pokynů a doporučení pro harmonizovaný výklad a uplatňování požadavků pro jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace. Rozvádějí do větší míry detailu zejména požadavky čl. 23 - 26 nařízení. Jsou rozděleny do 6 částí:

  1. Dodržování předpisů a oznamovací povinnosti
  2. Předmět, oblast působnosti a definice
  3. Provádění
  4. Všeobecná kritéria
  5. Kritéria na úrovni transakce
  6. Kritéria na úrovni programu

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům uvedeným v čl. 29 odst. 1 a 5 nařízení (EU) 2017/2402 a dalším adresátům, kteří spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení1.

Plné znění Obecných pokynůy ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 15. května 2019, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. 


1 Nařízení se vztahuje na institucionální investory a na původce, sponzory, původní věřitele a sekuritizační jednotky.