Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů (revidovaným)

(EBA/GL/2021/10)

Dne 15. září 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu iv) nařízení o zřízení EBA, tedy Garančnímu systému finančního trhu, který je podle směrnice 2014/49/EU (DGSD) tzv. určeným orgánem, a rovněž příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i), iii) a v) nařízení o zřízení EBA, pokud je jejich spolupráce nezbytná k zajištění odpovídajícího provádění zátěžových testů.  

Pokyny vymezují minimální zásady a obsah zátěžových testů, které musí systémy pojištění vkladů provádět podle DGSD. Požadují, aby byly u systémů pojištění vkladů zátěžově testovány veškeré činnosti, pro které mají mandát, nikoli jen výplata krytých vkladů. Popisují metodiku zátěžových testů, plánovací fázi, realizační fázi, vykazování a fázi nápravných opatření. Odolnost posuzují na základě operačního rizika a rizika financování, a to jak ex ante financování, tak i ex post a přístupu k alternativním mechanismům financování. Nově se zavádí jako základní funkce systému pojištění vkladů výplata s přeshraniční spoluprací. Revidována je i šablona pro zaznamenávání výsledků zátěžových testů, které jsou zasílány do EBA.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle DGSD II (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 15. září 2021 a nahrazují pokyny EBA/GL/2016/04 (externí odkaz), které se s účinností k uvedenému datu zrušují. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.