Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k zátěžovému testování prováděnému institucemi

(EBA/GL/2018/04)

Dne 19. července 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k zátěžovému testování prováděnému institucemi (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny upravují organizační členění, rozsah i metodiku zátěžových testů institucí. Pokrývají celkovou problematiku zátěžových testů z hlediska povinností dohlížených subjektů, a to ve všech relevantních aspektech (program testování, řízení, datová infrastruktura, rozsah a pokrytí, proporcionalita, typy testování, oblasti rizik, aplikace programů stresového testování).
Pokyny jsou určeny příslušným orgánům a institucím podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA, které jsou zároveň institucemi podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR).

Plné znění Obecných pokynů k zátěžovému testování prováděnému institucemi (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. Do té doby je třeba řídit se obecnými pokyny CEBS1 , které tyto pokyny nahrazují.


1  „Guidelines on stress testing (GL32)