Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k zásadám a postupům v souvislosti s kontrolou dodržování předpisů a úlohou a povinnostmi kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

podle článku 8 a kapitoly VI směrnice (EU) 2015/849

(EBA/GL/2022/05)

Dne 14. července 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny k zásadám a postupům v souvislosti s kontrolou dodržování předpisů a úlohou a povinnostmi kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle článku 8 a kapitoly VI směrnice (EU) 2015/849 (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 odst. 2 bodu iii) nařízení (EU) č. 1093/2010. Jsou rovněž určeny úvěrovým nebo finančním institucím ve smyslu čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice (EU) 2015/849, které jsou subjekty finančního sektoru uvedenými v čl. 4 odst. 1a nařízení (EU) č. 1093/2010.

Pokyny detailně specifikují postavení, úkoly a povinnosti osoby kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a vyjasňují odpovědnost vedoucího orgánu a vedoucího pracovníka odpovědného za tuto oblast v rámci instituce. Pozornost je věnována i posuzování vhodnosti kandidáta na osobu kontrolora, a to s ohledem na jeho důvěryhodnost a odborné znalosti. Pokyny rovněž řeší, jaké je vhodné postavení osoby kontrolora v hierarchii instituce. Pokyny dále uvádějí, že v případě finanční či úvěrové instituce, která je součástí skupiny, by měl být stanoven kontrolor na úrovni skupiny.

Ve všech oblastech je nutné k pokynům přistupovat přiměřeně k typu, velikosti a vnitřní organizaci finanční instituce. Rovněž je třeba vzít v potaz povahu, rozsah a složitost činnosti finanční instituce.

Plné znění Obecných pokynů k zásadám a postupům v souvislosti s kontrolou dodržování předpisů a úlohou a povinnostmi kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle článku 8 a kapitoly VI směrnice (EU) 2015/849 (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. prosince 2022, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.