Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k zásadám a postupům odměňování v souvislosti s prodejem a poskytováním retailových bankovních produktů a služeb

(EBA/GL/2016/06)

Dne 13. prosince 2016 vydal Evropský orgán dohledu pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k zásadám a postupům odměňování v souvislosti s prodejem a poskytováním retailových bankovních produktů a služeb (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 bodu 2 písm. i) nařízení o zřízení EBA (pokud jde o věřitele a zprostředkovatele úvěru zmíněné v definici „institucí“ v bodě 17 pokynů, kteří nejsou úvěrovými institucemi, platebními institucemi ani institucemi elektronických peněz podle uvedené definice, pokyny se použijí v rozsahu, v jakém byly tyto orgány určeny jako příslušné orgány, které mají zajistit uplatňování a vynucování ustanovení směrnice 2014/17/EU, s níž tyto pokyny souvisejí) a finančním institucím ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení o zřízení EBA.

Pokyny vymezují standard pro vypracování a uplatňování zásad a postupů odměňování v souvislosti s nabízením nebo poskytováním bankovních produktů a služeb spotřebitelům ze strany institucí vymezených v bodě 17 pokynů (dále jen „instituce“) s cílem chránit spotřebitele před nežádoucím poškozením vyplývajícím z odměňování pracovníků prodeje.

Pokyny vyzývají instituce, coby dohlížené subjekty, k vypracování a uplatňování zásad a postupů odměňování, které zohledňují práva a zájmy spotřebitelů. Zejména by instituce měly zajistit, aby peněžní a/nebo nepeněžní formy odměny nezaváděly pobídky, na jejichž základě by příslušné osoby upřednostňovaly své vlastní zájmy nebo zájmy dané instituce na úkor spotřebitelů. Při vypracovávání zásad a postupů odměňování by instituce měly zvážit taková kvalitativní i kvantitativní kritéria pro stanovení úrovně pohyblivé složky odměny, aby zajistily, že práva a zájmy spotřebitelů jsou přiměřeně zohledněny, přičemž by instituce neměly navrhovat zásady a postupy odměňování, které (a) vážou odměnu výhradně na kvantitativní cíl v oblasti nabídky nebo poskytování bankovních produktů a služeb; nebo (b) upřednostňují nabídku nebo poskytování konkrétního produktu nebo kategorie produktů oproti ostatním produktům, například produkty, které znamenají vyšší zisk pro instituce nebo pro příslušnou osobu na úkor spotřebitele.

Uplatňováním těchto pokynů nejsou dotčeny požadavky na systémy a procesy odměňování případně stanovené institucím v příslušných odvětvových právních předpisech.

Plné znění Obecných pokynů k zásadám a postupům odměňování v souvislosti s prodejem a poskytováním retailových bankovních produktů a služeb (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 13. ledna 2018. ČNB oznámila, že má v úmyslu postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od téhož data, a očekává, že dohlížené subjekty vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.