Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k vymezení disponibilních finančních prostředků v systémech pojištění vkladů a podávání zpráv o nich

(EBA/GL/2021/17)

Dne 17. prosince 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k vymezení disponibilních finančních prostředků v systémech pojištění vkladů a podávání zpráv o nich (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i) a iv) nařízení o zřízení EBA a upravují postup určování výše kvalifikovaných disponibilních finančních prostředků pro účely stanovení, zda bylo dosaženo cílové výše prostředků v systému pojištění vkladů.  

Cílem těchto pokynů je harmonizovat uplatňování směrnice DGSD v EU. Rozlišují se tzv. kvalifikované disponibilní finanční prostředky (QAFM), které se započítávají do dosažení cílové výše prostředků Fondu pojištění vkladů, a ostatní disponibilní finanční prostředky, které nebyly přímo ani nepřímo poskytnuty jako příspěvek pro účely výplaty náhrad za pohledávky z krytých vkladů, a proto se do dosažení cílové výše nezapočítávají. Dále stanoví, že půjčky přijaté od jiných systémů pojištěných vkladů nelze započítat jako QAFM, ale lze je započítat jako ostatní disponibilní finanční prostředky.  

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k vymezení disponibilních finančních prostředků v systémech pojištění vkladů a podávání zpráv o nich (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 30. března 2022. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.