Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k určení vážené průměrné splatnosti tranše v souladu s čl. 257 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013

(EBA/GL/2020/04)

Dne 4. května 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k určení vážené průměrné splatnosti tranše v souladu s čl. 257 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2020/04, externí odkaz).

Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU) č. 1093/2010 a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Tyto obecné pokyny stanoví metodiku pro měření splatnosti tranše jako vážené průměrné splatnosti smluvních plateb tranše při aplikaci čl. 257 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013. Jsou vymezeny zejména rozsah konceptu smluvní platby, požadavky na údaje a informace o podkladovém portfoliu expozic a o sekuritizační transakci, ustanovení pro model aktiv a model závazků, specifické požadavky na model závazků v případě syntetické sekuritizace a požadavky na implementaci a monitoring rámce vážené průměrné splatnosti.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k určení vážené průměrné splatnosti tranše v souladu s čl. 257 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 1. září 2020. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.