Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k ukazatelům ozdravného plánu

(EBA/GL/2021/11)

Dne 9. listopadu 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k ukazatelům ozdravného plánu (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i) a viii) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA, pokud spadají do působnosti těchto pokynů (tj. primárně institucím podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, tedy úvěrové instituci či investičnímu podniku s počátečním kapitálem alespoň 730 000 EUR, které sestavují ozdravné plány).

Pokyny specifikují kvalitativní a kvantitativní ukazatele, které musí obsahovat ozdravný plán instituce, který stanoví, v jakém okamžiku lze přijmout příslušná opatření k nápravě finanční situace. Jedná se o skupiny povinných kategorií ukazatelů (kapitálové ukazatele, ukazatele likvidity, ziskovosti, kvality aktiv, a pokud instituce neodůvodní jejich irelevantnost, tak i tržní a makroekonomické ukazatele) a nově i ukazatel MREL[1]/TLAC,[2] ukazatel dostupných nezatížených aktiv způsobilých (jako kolaterál) pro centrální banku a ukazatel likviditní pozice. Ukazatel nákladů velkoobchodního financování je pouze dodatečným ukazatelem ke zvážení. Prahové hodnoty ukazatelů mají být nastaveny tak, aby mohly být účinné s přihlédnutím k rozsahu a rychlosti překročení prahové hodnoty (tedy např. s dostatečnou rezervou nad regulatorními minimálními hodnotami). Případ porušení prahové hodnoty konkrétního ukazatele musí být v rámci instituce eskalován k vyhodnocení nejpozději během jednoho pracovního dne.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k ukazatelům ozdravného plánu (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 14. února 2022 a nahrazují pokyny EBA/GL/2015/02 (externí odkaz) k minimálnímu seznamu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ozdravného plánu, které se s účinností k uvedenému datu zrušují. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky.

[1] Celkové kapacity pro absorpci ztrát.