Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou

(EBA/GL/2018/06)

Dne 31. října 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Tyto obecné pokyny stanovují postupy řádného řízení rizik úvěrových institucí pro nevýkonné expozice, expozice s úlevou a zabavená aktiva. Obsahují celkem 10 kapitol:

  1. Dodržování předpisů a oznamovací povinnost
  2. Předmět, oblast působnosti a definice
  3. Provádění
  4. Strategie pro nevýkonné expozice
  5. Správa a řízení v oblasti nevýkonných expozic
  6. Úlevy
  7. Zaúčtování nevýkonných expozic
  8. Snížení hodnoty a odpisy nevýkonných expozic
  9. Oceňování kolaterálu ve formě nemovitého a movitého majetku
  10. Hodnocení správy nevýkonných expozic a expozic s úlevou ze strany orgánů dohledu

Kapitoly 4 a 5 aplikují instituce, jejichž hrubý podíl nevýkonných úvěrů je rovný nebo vyšší než 5 % na konsolidovaném, subkonsolidovaném nebo individuálním základě (či pokud tak rozhodne příslušný orgán dohledu, např. v případě vyššího podílu nevýkonných expozic v některém portfoliu úvěrů).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a institucím ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

Plné znění Obecných pokynů EBA k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 30. června 2019, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.