Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k požadavkům na uveřejňování podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013

(EBA/GL/2016/11)

Dne 4. srpna 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k požadavkům na uveřejňování podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2016/11, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny adaptují pravidla pro uveřejňování podle CRR na požadavky vydané Basilejským výborem pro bankovní dohled v lednu 2015 a mají institucím umožnit splnění požadavků na uveřejňování zároveň podle CRR i basilejských pravidel. Upravují komplexně požadavky na uveřejňování podle CRR (s výjimkou sekuritizace a oblastí, které již jsou nebo budou pokryty samostatným nařízením nebo pokyny EBA1 a novelizují pokyny EBA 2014/14 k podstatnosti, vyhrazenosti a důvěrnosti a k četnosti zpřístupňování informací2. Nemění ale regulatorní požadavky, pouze detailně specifikují formu uveřejňování.

Většina požadavků v pokynech je určena pro systémově významné instituce – tzv. globálně systémově významné instituce (G‑SII) a ostatní systémově významné instituce (O‑SII), některé části pokynů jsou ale relevantní pro všechny instituce s povinností uveřejňovat podle části osmé CRR3. Podle bodu 9 pokynů navíc příslušné orgány mohou požadovat, aby pokyny uplatnily i instituce, které nejsou G-SII ani O-SII. ČNB očekává, že všechny instituce, které mají povinnost uveřejňovat podle CRR, uveřejní údaje v šablonách uvedených v těchto pokynech, a to s využitím vzorů uvedených v Úředním sdělení č. 9/2018 Věst. ČNB (pdf, 151 kB), k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – uveřejňování informací.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) až ii) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů k požadavkům na uveřejňování podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti od 31. prosince 2017, ČNB oznámila, že má v úmyslu postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od 1. ledna 2018.


1 Ke kapitálu (nařízení č. 1423/2013), zatíženým aktivům (pokyny EBA 2014/03), makroobezřetnostnímu dohledu (nařízení 2015/1555 k proticyklické rezervě, nařízení 1030/2014 a pokyny EBA 2016/01 k indikátorům G SII), odměňování (pokyny EBA 2015/22), páce (nařízení 2016/200), likviditě (pokyny EBA 2017/01).
2 Bod 46 pokynů nahrazuje text bodu 18 hlavy V a hlavu VII pokynů 2014/14.
3 viz bod 8 pokynů: 
„Bez ohledu na odstavec 7 se uplatní následující výhrady: bod 4.2 (obecné požadavky na zpřístupňování informací), část B (nepodstatné, vyhrazené nebo důvěrné informace) a část E (načasování a četnost zpřístupňování informací); bod 4.3 (řízení rizik, cíle a zásady), část C (informace o řídicím a kontrolním systému); bod 4.5 (kapitál); bod 4.7 (makroobezřetnostní opatření dohledu); bod 4.12 (nezatížená aktiva); bod 4.14 (odměňování) a bod 4.15 (pákový poměr) by měly platit pro všechny instituce, které jsou povinny dodržovat některé nebo všechny požadavky na zpřístupňování informací v části osmé nařízení CRR, včetně významných dceřiných podniků a dceřiných podniků, které mají pro svůj místní trh podstatný význam, pokud jde o požadavky na zpřístupňování informací, jež pro ně platí podle článku 13 nařízení CRR.“