Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k používání definice selhání

(EBA/GL/2016/07)

Dne 18. ledna 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k používání definice selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2016/07, pdf, 347 kB, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Definice selhání se vztahuje jak na standardizovaný přístup pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku, tak na přístup založený na interním ratingu (tzv. IRB přístup). Pokyny poskytují detailní návod k aplikaci různých aspektů definice selhání pro oba tyto přístupy:

  • kritérium po splatnosti jakožto indikace selhání, včetně počítání dnů po splatnosti a situace technického selhání,
  • indikace nepravděpodobnosti splacení, včetně prodeje úvěrového závazku nebo nucené restrukturalizace,
  • specifické aspekty definice selhání u retailových expozic,
  • aplikace selhání v bankovní skupině,
  • zacházení s externími daty a
  • kritéria pro návrat do stavu neselhání.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů k používání definice selhání podle článku 178 CRR (EBA/GL/2016/07, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti od 1. ledna 2021, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.