Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích

(EBA/GL/2017/12)

Dne 21. března 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) - dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“ - Obecné pokyny k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (pdf, 570 kB) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny specifikují pravidla stanovená v čl. 91 odst. 12 směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“) a článku 9 odst. 1 směrnice 2014/65/EU (dále jen „MiFID“), zejména posuzování vedoucích orgánů a jejich členů a osob v klíčových funkcích, prováděné institucemi i příslušnými orgány dohledu. Pokyny  nahradí dosud platné Obecné pokyny EBA k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2016/06). Poskytují vodítka pro postupy při výběru a jmenování nových a posuzování stávajících členů vedoucího orgánu, posuzování dostatečného času na výkon funkce člena vedoucího orgánu, na vyhodnocování znalostí, dovedností, zkušeností, čestnosti, bezúhonnosti, nezávislého uvažování, dostatečnosti lidských a finančních zdrojů vyhrazených na zaškolení a na přípravu členů vedoucího orgánu a  pro zajišťování rozmanitosti, pokud jde o složení vedoucího orgánu jako celku. Pokyny určují také související informační povinnosti vůči orgánům dohledu1.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 MiFID a čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR), úvěrovým institucím podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 CRR a investičním podnikům podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 MiFID. Ve shodě s rozsahem působnosti směrnic CRD a MiFID se vztahují kromě bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry také na finanční holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby. Zachovávají určitou flexibilitu pro orgány dohledu2 a zásadu přiměřenosti (např. posuzování osob v klíčových funkcích se i nadále týká pouze institucí podléhajících CRD). Konečnou odpovědnost za posuzování a zajišťování vhodnosti osob z hlediska zabezpečení řádného a obezřetného řízení instituce nadále nese daná instituce.

Plné znění Obecných pokynů k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 30. června 2018, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. Do té doby budou orgány dohledu a regulované subjekty postupovat podle pokynů EBA k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2016/06 (externí odkaz)), které se účinností nových pokynů ruší.


1 Tím nejsou dotčeny informační povinnosti stanovené právními předpisy viz např. § 114 vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, v platném znění, který upravuje některé informační povinnosti vůči České národní bance při změně vybrané osoby.

2 Např. pokud jde o posuzování vybraných osob před nebo případně až po jejich ustanovení do dané funkce nebo pokud jde o posuzování nezávislosti vedoucího orgánu v kontrolní funkci a jeho členů.