Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k postupům řízení úvěrového rizika a účtování očekávaných úvěrových ztrát

(EBA/GL/2017/06)

Dne 20. září 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k postupům řízení úvěrového rizika úvěrových institucí a účtování očekávaných úvěrových ztrát (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou určeny pouze pro úvěrové instituce, které používají účetní rámec s očekávanými úvěrovými ztrátami (ECL). Jsou založeny na basilejských obecných pokynech o účtování očekávaných úvěrových ztrát z prosince 2015. Jejich cílem je zajištění jednotného a konzistentního použití evropské legislativy a konzistentních a účinných dohledových praktik a zároveň řádných praktik řízení úvěrového rizika úvěrových institucí v souvislosti s použitím ECL rámce. Tento rámec je novým konceptem zavedeným IFRS 9 s účinností od 1. ledna 2018. Použití pokynů má úvěrovým institucím usnadnit použití účetního modelu ECL.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a úvěrovým institucím podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

Plné znění Obecných pokynů k postupům řízení úvěrového rizika a účtování očekávaných úvěrových ztrát (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny mají být použity na začátku prvního účetního období, které začíná dne 1. ledna 2018 nebo poté. ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od 1. ledna 2018.