Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k podávání zpráv a zpřístupňování informací o expozicích, které jsou předmětem opatření uplatňovaných v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19

(EBA/GL/2020/07)

Dne 2. června 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) „Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k podávání zpráv a zpřístupňování informací o expozicích, které jsou předmětem opatření uplatňovaných v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (EBA/GL/2020/07, externí odkaz)“ (dále jen „obecné pokyny“).

Obecné pokyny navazují na obecné pokyny EBA k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19[1] (dále jen „obecné pokyny k legislativním a nelegislativním moratoriím“), ze dne 2. dubna 2020, které harmonizují přístup orgánů dohledu k úvěrům, na něž byla uplatněna legislativní nebo nelegislativní moratoria v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19. Česká národní banka v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA dne 11. 5. 2020 oznámila, že se pokyny k legislativním a nelegislativním moratoriím bude řídit.

Cílem obecných pokynů je zajistit sběr informací, které nemohou být stávajícím výkaznictvím zachyceny, a to navržením výkazů, které pokryjí informace týkající se legislativních a nelegislativních moratorií na splácení úvěrů v souladu s obecnými pokyny k legislativním a nelegislativním moratoriím, informace týkající se úvěrů, na které se vztahují ostatní úlevy spojené s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 a informace o nově vzniklých úvěrech, na které se vztahují systémy veřejných záruk uplatňované v reakci na krizi vyvolanou pandemií COVID-19 (viz příloha č. 1 a příloha č. 2 obecných pokynů).

Obecné pokyny zároveň upravují požadavky na zpřístupňování informací v rámci Pilíře 3, přičemž šablony pro uveřejnění informací (viz příloha č. 3 obecných pokynů) jsou v  souladu s výkazy k podávání zpráv.

V podmínkách České republiky bylo rozhodnuto, že Česká národní banka obecným pokynům v části požadavků na podávání zpráv nevyhoví a informace dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecných pokynů od bank ani družstevních záložen nebudou požadovány. Důvodem rozhodnutí nevyhovět obecným pokynům je migrace sběru dat do nového sběrného systému ČNB SDAT, která nyní probíhá a je pro subjekty i ČNB zcela mimořádnou zátěží. Vzhledem k rozsáhlosti a komplikovanosti projektu SDAT je přechodu výkaznictví do SDAT dána nejvyšší priorita. Současně Česká národní banka již od konce března vyžaduje od subjektů na individuální úrovni na týdenní bázi informace a podklady v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 a příslušnými informacemi tak disponuje.

Obecnými pokyny v části zpřístupňování informací se Česká národní banka hodlá řídit v plném rozsahu okamžikem nabytí jejich účinnosti. Česká národní banka v souladu s principem proporcionality využije možnosti dané obecnými pokyny a omezí zpřístupňování informací o expozicích, které jsou předmětem opatření uplatňovaných v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 na banky určené v r. 2020 jako jiné systémově významné instituce na nejvyšší úrovni konsolidace v členském státě, tj. v České republice. K výkladu části obecných pokynů, která se týká zpřístupňování informací, bude vydáno samostatné úřední sdělení.

Plné znění obecných pokynů (externí odkaz pouze v anglickém jazyce) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive Summary, Background and rationale).

Obecné pokyny se použijí od data publikování překladů ve všech úředních jazycích EU.


[1] EBA GL/2020/02 – Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis.