Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k platebním příslibům podle směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů

(EBA/GL/2015/09)

Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES („nařízení o zřízení EBA“) uveřejnil 28. května 2015 anglické znění dokumentu „Guidelines on payment commitments under Directive 2014/49/EU on deposit guarantee schemes“, české znění dokumentu „Obecné pokyny k platebním příslibům podle směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů“ („pokyny EBA/GL/2015/09“) bylo uveřejněno 11. září 2015. Pokyny EBA/GL/2015/09 jsou určeny systémům pojištění vkladů („DGS“), resp. subjektům, které DGS spravují, orgánům pro řešení krize (resolution authorities) a orgánům dohledu.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Podle směrnice o systémech pojištění vkladů 2014/49/EU („DGSD“) mohou být součástí disponibilních finančních prostředků[1], jež mají být zohledněny za účelem dosažení cílové výše prostředků v  DGS, platební přísliby. EBA je v čl. 10 (3) DGSD zmocněna vydat pokyny ohledně bližšího vymezení přípustných platebních příslibů. Celkový podíl platebních příslibů nesmí překročit 30 % výše disponibilních finančních prostředků v DGS, současně by DGS neměly akceptovat platební přísliby v rozsahu vyšším než 30 % příspěvků placených úvěrovými institucemi (limit platebních příslibů jednotlivých úvěrových institucí pokyny neuvádějí).

Předpokladem uznání platebních příslibů pro účely DGSD je, že jsou plně zajištěny kolaterálem, a to za podmínky, že kolaterál:

  • je tvořen nízkorizikovými aktivy,
  • není zatížen právy třetích stran a
  • DGS s ním může volně nakládat.

Plné znění Guidelines on payment commitments under Directive 2014/49/EU on deposit guarantee schemes (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění, doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents - Cost-Benefit Analysis / Impact Assessment) a další informace.

Termín pro implementaci pokynů EBA/GL/2015/09 v postupech adresátů pokynů (systémy pojištění vkladů, resp. subjekty, které DGS spravují, orgány pro řešení krizí a orgány dohledu, tj. v ČR Garanční systém finančního trhu a Česká národní banka) byl stanoven do 31. prosince 2015.

ČNB oznámila orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s pokyny EBA/GL/2015/09.


[1] Zahrnují podle čl. 2 (12) DGSD hotovost, vklady a nízkoriziková aktiva, jež lze v krátkém čase (do 7 pracovních dní) zlikvidnit, a platební přísliby do výše limitu 30 %.