Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k opravám modifikované durace u dluhových nástrojů

(EBA/GL/2016/09)

Dne 4. ledna 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k opravám modifikované durace u dluhových nástrojů podle čl. 340 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2016/09, pdf, 287 kB, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny stanovují postup opravy výpočtu modifikované durace tak, aby výpočet odrážel riziko předčasného splacení. Jsou možné dva přístupy ke stanovení opravené modifikované durace dluhového nástroje s možností předčasného splacení, a to buď rozložením daného nástroje na obyčejný dluhopis a vloženou opci, nebo postupem založeným na přímém přepočtu opravené modifikované durace využívajícím numerickou derivaci a zohledňujícím navíc transakční náklady a behaviorální faktory.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů k opravám modifikované durace dluhových nástrojů (EBA/GL/2016/09, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabyly účinnosti dne 1. března 2017, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.