Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k odhadu LGD při poklesu

(EBA/GL/2019/03)

Dne 6. března 2019 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví - EBA), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k odhadu ztrátovosti ze selhání pro případ hospodářského poklesu („odhad LGD při poklesu“) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou vydány k čl. 181 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR). Mění obecné pokyny EBA pro odhad PD, odhad LGD a zacházení s nesplacenými expozicemi (EBA/GL/2017/16) a navazují na samostatné technické standardy - k metodologii posuzování IRB (EBA/RTS/2016/03) a zejména pak technické standardy ke specifikaci hospodářského poklesu (EBA/RTS/2018/04), podle nichž instituce určí příslušná období hospodářského poklesu pro uvažovaný druh expozice. Pokyny stanoví způsob promítnutí určeného hospodářského poklesu do parametru LGD, a to 3 možnými metodami, v závislosti na množství dostupných dat (podle pozorovaného dopadu poklesu na LGD, odhadovaného dopadu na jiné proměnné s využitím srážky nebo extrapolace, a nebo LGD stanoveného modelem následně zvýšeným o konzervativní marži). Pokyny specifikují i stanovení referenční hodnoty.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím ve smyslu čl. 4 odst. 1 téhož nařízení (resp. těm, které mají schválený pokročilý přístup IRB podle článku 143 CRR).

Plné znění Obecných pokynů k odhadu ztrátovosti ze selhání pro případ hospodářského poklesu (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021. EBA nicméně následně po jejich uveřejnění rozhodl1 o posunutí konečného termínu pro implementaci změn v ratingových systémech v rámci přístupu IRB na konec roku 2021, resp. ve specifických případech samostatných ratingových modelů pro portfolia s nízkým počtem selhání, která podle finálního regulatorního rámce Basel III nebudou již způsobilá pro pokročilý IRB přístup, na konec roku 2023. ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny v termínech dle požadavků EBA, tj. od 1. 1. 2022, resp. 1. 1. 2024.

Instituce by však měly v souladu s doporučením EBA postupovat při revizi ratingových systémů podle původních časových plánů, pokud je to proveditelné, tak, aby zdroje institucí i orgánů dohledu byly rovnoměrně využity. Je třeba rovněž uvážit, že většina změn bude považována za významné, a tudíž je třeba počítat s časem potřebným na jejich schválení orgánem dohledu.


1 Viz EBA Progress Report on the IRB Roadmap – Monitoring Implementation, Reporting and Transparency (externí odkaz)