Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k metodám výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU

(EBA/GL/2023/02)

Dne 21. února 2023 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny EBA (revidované) k metodám výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU (DGSD), kterými se zrušují a nahrazují pokyny EBA/GL/2015/10 (EBA/GL/2023/02, externí odkaz, kons.verze*) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny systémům pojištění vkladů, příslušným orgánům a určeným orgánům podle čl. 2 odst. 1 bodů 1, 17 a 18 směrnice DGSD a podle bodu 4 odst. 2 bodů (i) a (iv) nařízení o zřízení EBA.

Pokyny vymezují obecný postup, základní parametry a pravidla, která je třeba respektovat při stanovení výše rizikově vážených příspěvků na základě zmocnění v čl. 13 odst. 3 DGSD, a nahrazují první obecné pokyny s obdobnou metodikou z roku 2015 (EBA/GL/2015/10). Podstata výpočtu se nemění, výše příspěvku nadále závisí na výši krytých vkladů a na rizikovém profilu instituce, který se posuzuje na základě 8 povinných indikátorů rizika. Individuální rizikové skóre (IRS) se určí metodou pásem, nebo klouzavou metodou, nově jsou ale zavedeny povinné některé mezní hodnoty a u některých indikátorů se mění i váhy. Z IRS za jednotlivé indikátory rizik se spočítá celkové rizikové skóre (ARS) a z něj se vypočte celková riziková váha (ARW) pro stanovení příspěvku. Mění se ale některé vzorce, zejména dosud volitelný výpočet ARW pomocí exponenciální funkce se stává povinným a nahrazuje funkci lineární. Specifikují se také požadavky na zohledňování klientských vkladů na tzv. sběrných účtech[1].

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění  Obecných pokynů EBA (revidované) k metodám výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU, kterými se zrušují a nahrazují pokyny EBA/GL/2015/10 (EBA/GL/2023/02, externí odkaz, kons.verze*, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 3. července 2024. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od data účinnosti.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES

* Po opravě bodu 13.