Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19

(EBA/GL/2020/02 ve znění EBA/GL/2020/08 a EBA/GL/2020/15)

Dne 2. dubna 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) „Obecné pokyny k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (EBA/GL/2020/02, externí odkaz)“ (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny orgánům dohledu nad úvěrovými institucemi a úvěrovým institucím.  Upřesňují obezřetnostní postup týkající se legislativních a nelegislativních moratorií na splácení úvěrů, která byla zavedena v reakci na pandemií COVID-19. Použijí se při aplikaci definice selhání podle čl. 178 nařízení (EU) č. 575/2013 („CRR“) a při klasifikaci úlevy podle čl. 47b CRR.

Pokyny stanovují podmínky, které má moratorium na odklad splátek úvěrů splňovat, aby mohlo být považováno za „obecné moratorium na splácení“ (bod 10 GL). Jednou z podmínek je, že moratorium předpokládá pouze změny harmonogramu splácení úvěru, přičemž další podmínky úvěrů, např. úroková sazba, by neměly být měněny. Délka uplatnění moratoria není ohraničena, jeho začátek by měl být v souladu s pokyny ve znění EBA/GL/2020/08 (externí odkaz, pouze v angličtině) do 30. září 2020.

Novela EBA/GL/2020/15 (externí odkaz) umožnila zahájit moratorium až do 31. března 2021, zároveň byl ale zaveden časový strop omezující celkovou dobu aplikace nově poskytnutého moratoria pro konkrétní úvěrovou smlouvu maximálně na devět měsíců. Kromě toho se dále zpřísňují požadavky na dokumentaci vyhodnocování pravděpodobnosti nesplácení (UTP) u dlužníků v moratoriu a instituce musí orgánu dohledu nastínit postup, zdroje informací a odpovědnosti v souvislosti s posuzováním potenciální pravděpodobnosti nesplácení. Aplikovatelnost pokynů byla stanovena tak, aby pokrývala i moratoria poskytnutá v období od 1. 10. 2020 do 1. 12. 2020 – tedy i zákonná moratoria aplikovatelná v ČR do 31. 10. 2020 na základě zákona č. 177/2020 Sb.

Jsou-li splněny všechny podmínky pro označení moratoria na odklad splátek úvěru za „obecné moratorium na splácení“, tak využití takového moratoria není důvodem pro klasifikaci expozice na základě definice úlevy podle čl. 47b CRR nebo identifikaci nucené restrukturalizace podle čl. 178 odst. 3 psím. d) CRR. Dny po splatnosti jsou u dotčené expozice počítány na základě upraveného harmonogramu splácení. Po dobu trvání obecného moratoria na splácení by nicméně úvěrové instituce měly nadále posuzovat potenciální pravděpodobnost nesplácení u dlužníků v souladu se zásadami a postupy, které se obvykle pro taková posouzení používají, a to včetně případů, kdy se uplatňuje automatická kontrola indikátorů pravděpodobnosti nesplácení.

V podmínkách České republiky jsou pokyny  aplikovatelné na odklady plnění peněžitých dluhů podle zákona č. 177/2020 Sb. z 16. dubna 2020, o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, s výjimkou případů, kdy jsou smluvní úroky u dotčeného úvěru vyšší než repo sazba ČNB zvýšená o 8 procentních bodů a jsou tudíž v souladu s § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona po dobu ochranné doby sníženy na úroveň repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění pokynů (konsolidovaná verze k 2. 12. 2020, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive Summary, Background and rationale).

Pokyny se použijí od 2. dubna 2020. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.