Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k informacím, které mají být poskytnuty pro udělení povolení k výkonu činnosti podle čl. 5 odst. 5 směrnice (EU) 2015/2366

(EBA/GL/2017/09)

Dne 8. listopadu 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k informacím, které mají být poskytnuty pro udělení povolení k výkonu činnosti platebních institucí a institucí elektronických peněz a k registraci poskytovatelů služeb informování o účtu podle čl. 5 odst. 5 směrnice (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2017/09, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

PSD2 zmocňuje EBA k vypracování pokynů k informacím, které mají být poskytnuty pro udělení povolení k výkonu činnosti. Pokyny jsou rozděleny do čtyř okruhů. První tři se vztahují vždy k určitému typu žadatele nebo kombinaci poskytovaných platebních služeb, čtvrtý okruh se věnuje otázce úplnosti žádosti, od které se odvíjí lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti. Jedná se o:

  • obecné pokyny k informacím požadovaným od žadatelů o povolení působit jako platební instituce k poskytování služeb uvedených v bodě 1–8 přílohy I PSD2,
  • obecné pokyny k informacím požadovaným od žadatelů o registraci k poskytování služeb pouze pod bodem 8 přílohy I PSD2 (služby informování o účtu),
  • obecné pokyny k informacím požadovaným od žadatelů o povolení působit jako instituce elektronických peněz a
  • obecné pokyny k posouzení úplnosti žádosti.

Cílem pokynů je zejména vytvořit podmínky pro harmonizaci předkládaných informací napříč jednotlivými členskými státy a přispět tak ke sjednocení podkladů, na jejichž základě se příslušné orgány rozhodují o vydání povolení k činnosti. Na základě těchto pokynů, zákona o platebním styku a vyhlášky o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu bude ČNB postupovat při licencování poskytovatelů platebních služeb.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům uvedeným v čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA, platebním institucím uvedeným v čl. 4 bodu 4 PSD2, institucím elektronických peněz uvedeným v čl. 2 bodu 1 směrnice 2009/110/ES a poskytovatelům služeb informování o účtu uvedeným v čl. 4 bodu 19 PSD2.

Plné znění Obecných pokynů k informacím, které mají být poskytnuty pro udělení povolení k výkonu činnosti platebních institucí a institucí elektronických peněz a k registraci poskytovatelů služeb informování o účtu podle čl. 5 odst. 5 PSD2 (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 13. 1. 2018, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.