Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k identifikaci a uveřejňování o indikátorech systémového rizika

(EBA/GL/2020/14)

Dne 4. listopadu 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny EBA k identifikaci a uveřejňování o indikátorech systémového rizika (EBA/GL/2020/14, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu (i) nařízení o zřízení orgánu EBA a institucím podle čl. 4 odst. 1 bod 3 nařízení (EU) č. 575/2013, konkrétně jde o:

  1. skupiny vedené mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU a
  2. instituce, které nejsou dceřinými podniky mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU,

které zjistí, že na konsolidovaném nebo individuálním základě (a po započtení pojišťovacích dceřiných společností) překračují ukazatel expozice pro účely pákového poměru ve výši 200 miliard EUR.

Pokyny aktualizují postupy pro identifikaci G-SVI a nahrazují Obecné pokyny EBA k další specifikaci indikátorů globální systémové významnosti a jejich uveřejňování (EBA/GL/2016/01, externí odkaz). Zohledňují aktualizaci metodiky Basilejského výboru z r. 2018 a novelizaci čl. 131 CRD, který požaduje navíc zohlednění přeshraničních aktivit v EU prostoru jednotného rezolučního mechanismu (SRM), nicméně seznam G-SVI nacházejících se v EU má zůstat shodný s mezinárodním seznamem. Změna metodiky pro identifikaci G-SVI bude provedena změnou nařízení[1], které se bude aplikovat od r. 2022 s využitím dat ke konci r. 2021. Instituce, kterých se to týká, musí uveřejnit požadované údaje nejdéle do 4 měsíců od skončení finančního roku. Požadované údaje uvádí příloha pokynů.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů EBA k identifikaci a uveřejňování o indikátorech systémového rizika  (EBA/GL/2020/14, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 16. prosince 2020. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] RTS on the methodology for identifying G‐SIIs