Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2

(EBA/GL/2014/04)

Dne 19. června 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04, externí odkaz)(dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Obecné pokyny implementují doporučení ESRB ze 4. března 2012 a stanovují harmonizované definice a šablony pro zpracování tříletých plánů financování obchodních aktivit úvěrových institucí. Uplatňují princip proporcionality s ohledem na velikost úvěrové instituce a systémové riziko. Nevyžadují proto předkládání plánů financování všemi úvěrovými institucemi. Za postačující považují pokrytí alespoň 75 % trhu s tím, že daný vzorek úvěrových institucí musí umožnit získání jasného obrazu o objemu a struktuře zdrojů sektoru úvěrových institucí daného členského státu, o financování reálné ekonomiky úvěrovými institucemi i o vztahu k jiným národním sektorům, zvláště pak k sektorům nečlenských států. Na základě toho budou povinny příslušné výkazy předkládat jen banky a to včetně stavebních spořitelen. Pobočky zahraničních bank a družstevní záložny tyto výkazy předkládat nebudou. Povinné banky se budou obecnými pokyny řídit od roku 2015 poté, co bude novelizována vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, která bude specifikovat výkazy z této oblasti a termíny jejich předkládání České národní bance. Detailní metodika sestavování požadovaných výkazů s plány financování bude součástí informačního systému ČNB pro reporting (MtS-ISL-SUD-SDNS) a způsob jejich předkládání bude stejný jako pro jiné výkazy předkládané ČNB podle této vyhlášky.

Plné znění obecných pokynů (EBA/GL/2014/04, externí odkaz, pouze v angličtině) k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž Prováděcí shrnutí, Odůvodnění a Doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že banky vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.