Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k dohodám o spolupráci mezi systémy pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU

(EBA/GL/2016/02)

Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES („nařízení o zřízení EBA“) uveřejnil 15. února 2016 anglické znění dokumentu „Guidelines on cooperation agreements between deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU“, české znění dokumentu „Obecné pokyny k dohodám o spolupráci mezi systémy pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU“ („pokyny EBA/GL/2016/02“) bylo uveřejněno 8. června 2016.

Pokyny EBA/GL/2016/02 jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 (2) bod iii) nařízení zřízení o EBA, jimiž se rozumějí „pokud jde o systémy pojištění vkladů, orgány, které spravují tyto systémy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ..., nebo pokud je činnost takového  systému řízena soukromou společností, veřejný orgán vykonávající dohled nad těmito systémy podle uvedené směrnice“.[1]

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Pokyny EBA/GL/2016/02 obsahují základní obsah dohod o přeshraniční spolupráci systémů pojištění vkladů („DGS“), jejichž uzavření předvídá čl. 14(5) směrnice o systémech pojištění vkladů 2014/14/EU („DGSD“). Podle Pokynů cílem je zajistit konsistentní přístup členských států k uvedeným dohodám v rámci EU, zamezit konfliktům a umožnit mediaci v případě řešení sporů. Pokyny specifikují minimální náležitosti dohod v případech

  • výplaty vkladatelů poboček úvěrových institucí zřízených v jiném členském státě prostřednictví DGS hostitelského státu jménem DGS domovského státu,
  • transferu příspěvků zaplacených do DGS do jiného DGS v případě přesunu činnosti úvěrové instituce do jiného členského státu,
  • vzájemných půjček mezi DGS.  

Plné znění „Guidelines on cooperation agreements between deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU (externí odkaz, pouze v angličtině)“ zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění, přílohu obsahující vzor dohody,  doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Annex 1 – Multilateral framework cooperation agreement between deposit guarantee schemes and designated authorities in the European Union, Accompanying documents - Cost-Benefit Analysis / Impact Assessment) a další informace.

Termín k provedení těchto pokynů byl stanoven do 8. prosince 2016.

Garanční systém finančního trhu oznámil orgánu  EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat v souladu s pokyny EBA/GL/2016/02.


[1] Podle čl. 2(1)(18) DGSD je určeným orgánem (designated authority) „určeným orgánem“ „subjekt spravující systém pojištění vkladů v souladu s touto směrnicí nebo v případech, kdy provoz systému pojištění vkladů spravuje soukromý subjekt, veřejný orgán určený dotčeným členským státem k dohledu nad tímto systémem v souladu s touto směrnicí“. V ČR systém pojištění vkladů zajišťuje Garanční systém finančního trhu.