Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k charakteristikám přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu

(EBA/GL/2021/16)

Dne 4. dubna 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny k charakteristikám přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu podle čl. 48 odst. 10 směrnice (EU) 2015/849 (kterými se mění společné pokyny ESAs/2016/72) (EBA/GL/2021/16, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle vymezení v čl. 4 odst. 2 bodu iii) nařízení (EU) č. 1093/2010.

Pokyny aktualizují Společné pokyny ESAs (externí odkaz) k této problematice, které byly zveřejněny v roce 2016. V aktualizovaném znění EBA reflektuje zprávu z vyhodnocení dohledového přístupu příslušných orgánů z roku 2022 i „post-mortem“ analýzu zásadních kauz v této oblasti z posledních let a upravuje tak doporučení k nastavení rizikově orientovaného přístupu dohledových orgánů v souvislosti s těmito dokumenty. Pokyny k rizikově orientovanému přístupu řeší způsob, jakým by národní orgány vykonávající dohled nad finančním trhem měly posuzovat rizika, kterým jsou vystaveny jednotlivé sektory a subjekty v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Cílem aktualizace je pomoci příslušným orgánům soustředit pozornost a dohledové kapacity na sektory a subjekty, které pro finanční trh představují nejvyšší riziko, a zároveň jim dává vodítka, jak posoudit, zda dostupné dohledové kapacity jsou dostačující či nikoli.

Plné znění Obecných pokynů k charakteristikám přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu podle čl. 48 odst. 10 směrnice (EU) 2015/849 (kterými se mění společné pokyny ESAs/2016/72) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění, přílohu a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Annex, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 4. července 2022, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.