Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k celkové schopnosti ozdravení při plánování ozdravných postupů

(EBA/GL/2023/06)

Evropský orgán pro bankovnictví vydal dne 19. července 2023 na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „nařízení o EBA“) obecné pokyny k celkové schopnosti ozdravení při plánování ozdravných postupů (EBA/GL/2023/06) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“). Pokyny nabývají účinnosti dne 11. ledna 2024 a ČNB oznámila v souladu s nařízením o EBA, že se bude při výkonu dohledu těmito pokyny od uvedeného data řídit.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny institucím vymezeným v čl. 2 odst. 1 bodu 23 směrnice 2014/59/EU, které podléhají povinnostem stanoveným v čl. 5 až 9 této směrnice, a příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 odst. 2 bodů i) a viii) nařízení o EBA („národní orgány dohledu“)[1].

Pokyny stanovují podrobnější pravidla pro kvantifikaci celkové ozdravné kapacity (ORC) s cílem zamezit nadhodnocování přínosu agregátních ozdravných opatření. Instituce by měly definovat seznam věrohodných a proveditelných variant ozdravných postupů a škálu scénářů závažných makroekonomických a finančních obtíží. Dále pokyny vymezují 4 kroky ke stanovení celkové schopnosti ozdravení:

  1. Výběr variant ozdravných postupů
  2. Úprava variant ozdravných postupů: další omezující faktory
  3. Výpočet schopnosti ozdravení specifické pro konkrétní scénář
  4. Určení rozsahu celkové schopnosti ozdravení.

Pro orgány dohledu pokyny zavádějí hodnocení ORC tříbodovou klasifikační stupnicí. V případě známky „weak“ bude muset instituce posouzení ORC do 2 měsíců přepracovat (jako v případě materiálních nedostatků ozdravného plánu).

Plné znění obecných pokynů k celkové schopnosti ozdravení při plánování ozdravných postupů (EBA/GL/2023/06) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).


[1] Čl. 4 odst. 2 nařízení o EBA: „Pro účely tohoto nařízení se:…„příslušnými orgány“ rozumějí: (i) příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013, včetně Evropské centrální banky s ohledem na záležitosti týkající se úkolů svěřených jí nařízením (EU) č. 1024/2013; …(viii) pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203, příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 5 uvedené směrnice.“