Sdělení ČNB o Společných obecných pokynech o zjednodušené a zesílené kontrole klienta a faktorech, které by úvěrové a finanční instituce měly vzít do úvahy při posuzování rizika praní peněz a financování terorismu

(JC/GL/2017/37)

Dne 4. ledna 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 a čl. 56 prvním pododst. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) - dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“ – Společné obecné pokyny podle článku 17 a čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 o zjednodušené a zesílené hloubkové kontrole klienta a faktorech, které by úvěrové a finanční instituce měly vzít do úvahy při posuzování rizika praní peněz a financování terorismu souvisejících s jednotlivými obchodními vztahy a příležitostnými transakcemi (externí odkaz) (dále jen „ pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu, že se těmito pokyny hodlá řídit.

V návaznosti na přijetí směrnice (EU) 2015/8491 (tzv. „4. AMLD“) je nově kladen hlavní důraz na provádění opatření v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na základě rizikově váženého přístupu2, a to především při stanovení rozsahu provádění hloubkové kontroly klienta (tzv. „customer due diligence“)3. Povinné osoby při své činnosti musí identifikovat rizika spojená s konkrétním klientem, obchodem, obchodním vztahem či produktem, vyhodnotit tato rizika za účelem jejich důsledného pochopení a následně v návaznosti na identifikovaná rizika uplatnit odpovídající opatření. K zajištění jednotného výkladu a provádění ustanovení směrnice (EU) 2015/849 týkající se hloubkové kontroly klienta vydaly evropské orgány dohledu tyto pokyny.

Pokyny se skládají ze dvou částí, obecné a zvláštní. V obecné části je úvodem zdůrazněno, že posouzení rizikovosti musí vycházet z vlastního hodnocení rizik instituce, přičemž pokyny obsahují seznam zdrojů informací, z nichž instituce musí nebo může při hodnocení vycházet. Pokyny dále obsahují demonstrativní výčet faktorů, k nimž by povinné osoby měly při hodnocení rizik přihlédnout (faktory spojené s klientem, s produktem/službou, s distribučním kanálem a geografické faktory). Na základě souhrnného posouzení identifikovaných faktorů a jejich vzájemného vážení povinná osoba stanoví rizikový profil klienta/obchodního vztahu a zváží potřebná navazující opatření. 

Zvláštní část pokynů je rozdělená podle jednotlivých finančních sektorů a zohledňuje specifické vlastnosti a rizika spojená s činností těchto sektorů (korespondenční banky, retailové banky, vydavatelé elektronických peněz, platební instituce, instituce poskytující služby v oblasti správy majetku - „wealth management“, poskytovatelé obchodního financování - „trade finance providers“, poskytovatelé životního pojištění, osoby poskytující investiční služby, subjekty kolektivního investování). 

Pokyny jsou určeny úvěrovým a finančním institucím uvedeným v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849 a příslušným orgánům odpovědným za dohled nad dodržováním povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu těmito podniky.

Plné znění Společných obecných pokynů o zjednodušené a zesílené hloubkové kontrole klienta a faktorech, které by úvěrové a finanční instituce měly vzít do úvahy při posuzování rizika praní peněz a financování terorismu souvisejících s jednotlivými obchodními vztahy a příležitostnými transakcemi (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

ČNB oznámila, že bude při výkonu dohledu postupovat v souladu s těmito pokyny, a očekává, že finanční a úvěrové instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.


1 Směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

2 Rizikem se zde rozumí riziko zneužití instituce k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu.

3 Pojem „customer due diligence“ zahrnuje dva procesy, které jsou v rámci české legislativy rozlišovány: identifikaci klienta (§ 7 a 8 zákona č. 253/2008 Sb.) a kontrolu klienta (§ 9 zákona č. 253/2008 Sb.).